top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverPaul Snijders

Alsnog ontslagvergoeding na ontslag UWV

Bijgewerkt op: 19 sep. 2018


Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag, billijke vergoeding en ontslagvergunning afgegeven door het UWV. Het UWV kan een werkgever toestemming geven om een arbeidsovereenkomst op te zeggen wegens bedrijfseconomische omstandigheden. De werknemer wordt daardoor met toestemming van het UWV ontslagen. Voor veel werkgevers is daarmee de kous af. Echter, sinds de invoering van de WWZ kan de werknemer bij de kantonrechter (artikel 7:682 lid 1, onderdeel a BW) beroep instellen tegen een verstrekte opzegvergunning door het UWV, en vragen om de arbeidsrelatie alsnog te herstellen of, als dat niet mogelijk is, een billijke vergoeding aan de rechter vragen. Dat betekent dat ondanks het feit dat de werknemer met toestemming van het UWV om economische redenen is ontslagen, het ontslag niet definitief is maar nog een financieel staartje kan krijgen. Opgepast dus voor werkgevers, vooral als er sprake is van een groot bedrijf.


Herplaatsing en UWV

Dat blijkt onder meer uit een uitspraak van rechtbank Amsterdam van 17 juli 2018. Op 25 januari 2018 heeft het UWV de werkgever toestemming verleend om de arbeidsovereenkomst met betrokkene op te zeggen. Daarbij overwoog het UWV dat binnen de redelijke termijn herplaatsing van werknemer in een passende functie, al dan niet met behulp van scholing, niet mogelijk is. Op grond daarvan heeft de werkgever arbeidsovereenkomst opgezegd. De werknemer stelde bij de kantonrechter dat het UWV niet op goede gronden toestemming heeft verleend om zijn arbeidsovereenkomst op te zeggen en kreeg van de rechter gelijk. Deze kende alsnog een billijke vergoeding toe aan de werknemer.


Inspanningen van de werkgever te gering

De kantonrechter in Amsterdam overwoog dat voor een geldig ontslag niet alleen een redelijke grond is vereist, maar dat ook duidelijk moet zijn dat herplaatsing binnen redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, niet mogelijk is of niet in de rede ligt (artikel 7:669 lid 1 BW). Naar het oordeel van de kantonrechter zijn de inspanningen van de werkgever te gering geweest. In dit verband is allereerst van belang dat Accor deel uitmaakt van een groot concern. Daardoor zijn de mogelijkheden om een werknemer te herplaatsen groter dan in geval het een kleine onderneming uit het midden- en kleinbedrijf betreft.


Lijst van mogelijke vacatures onvoldoende en niet passend

Betrokkene had intern gesolliciteerd maar was afgewezen. De werkgever had daarnaast een lijst van mogelijke vacatures verstrekt. Dat waren echter geen passende vacatures. Verder waren er geen inspanningen verricht om werknemer te begeleiden, om te scholen of anderszins te ondersteunen bij het vinden van een passende functie.

Omstandigheden werknemer

Dat terwijl de werknemer bijna tien jaar in dienst geweest, promotie heeft gemaakt en goed functioneerde. Hij was tegen zijn zin op non-actief gesteld tijdens de procedure bij het UWV. Naar het oordeel van de kantonrechter had van de werkgever meer en meer langdurige inspanningen op het gebied van de herplaatsing mogen worden verwacht, voordat zou worden overgegaan tot het beëindigen van de arbeidsrelatie.

Herstel van de arbeidsrelatie was naar het oordeel van de rechter in redelijkheid door toedoen van de werkgever niet meer mogelijk, wel was er sprake van een ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever (artikel 7:682 lid 1 sub b BW).


Verval van functie

Betrokkenen was pas eind augustus 2017 op de hoogte gesteld van het feit dat zijn functie zou vervallen. Intern was echter al eerder bekend dat dit zou gebeuren. Zou betrokkene in een vroeger stadium zijn geïnformeerd, dan had hij zich eerder kunnen instellen op het vinden van een andere functie. De kantonrechter vond het niet zorgvuldig dat de poten onder de stoel van de werknemer weg werden gezaagd, terwijl deze daar nog op zit.


Billijke vergoeding na ontslag door UWV

Bij het bepalen van de omvang van de billijke vergoeding heeft de kantonrechter rekening gehouden met het bedrag aan transitievergoeding dat betrokkene heeft ontvangen. Al met al acht de kantonrechter bij wijze van billijke vergoeding een bedrag van € 66.000,00 bruto redelijk en passend. Dit bedrag komt (afgerond) overeen met de hoogte van het salaris plus emolumenten over een periode van zes maanden.


Omvang concern werkgever

Dit soort onaangename verrassingen voor werkgevers na een ontslag met behulp van het UWV is niet nieuw. Rechtbank Haarlem oordeelde begin 2018 al dat gelet ook op de omvang van het concern en de vele verschillende ondernemingen, niet valt in te zien dat binnen één dag voldoende is onderzocht of werknemer voor een bepaalde passende functie in aanmerking kwam. De afwijzing was onvoldoende onderbouwd. De kantonrechter wees een billijke vergoeding ter hoogte van EUR 534.000,– bruto toe. Daarbij is rekening gehouden met het verlies aan inkomsten gedurende een periode van twee jaar.


Sturen vacaturelijst is onvoldoende bij herplaatsing

Een aantal overwegingen is in dit soort zaken van belang:

  • De werkgever heeft enkel een vacaturelijst aan de werknemer toegestuurd en een assessment afgenomen.

  • Van de werkgever mag tijdens het herplaatsingstraject een actieve houding worden verwacht.

  • Het is onaannemelijk dat binnen een groot concern van de werkgever niet één passende functie beschikbaar is.

  • De wijziging van de functieomschrijving was er op gericht om werknemer niet in deze passende functie te hoeven plaatsen.

Kortom, als een werknemer wordt ontslagen met toestemming van het UWV, staat daarmee nog niet vast dat de werkgever ook aan zijn inspanningsverplichtingen tot herplaatsing van de werknemer heeft voldaan, ook al oordeelt het UWV bij het afgeven van de ontslagvergunning dat de inspanningen tot herplaatsing voldoende waren. Als de kantonrechter daar anders over oordeelt, kan alsnog na het ontslag een billijke ontslagvergoeding worden opgelegd.


Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag via het UWV en alle andere arbeidsrechtelijke problemen.


0 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page