top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverPaul Snijders

Ontslag wegens nevenactiviteiten

Bijgewerkt op: 19 sep. 2018

Ontslag wegens nevenactiviteiten? Onze advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht geeft juridisch advies over het verrichten van nevenwerkzaamheden in strijd met de arbeidsovereenkomst. De rechtspraak over de vraag of een werkgever een werknemer mag ontslaan als deze tijdens de arbeidsovereenkomst nevenactiviteiten verricht, loopt sterk uiteen. Veel arbeidsovereenkomsten bevatten een beding dat het de werknemer verbiedt om tijdens de dienstbetrekking (concurrerende) nevenactiviteiten te verrichten. Uit de rechtspraak blijkt dat bij de vraag of ontslaggerechtvaardigd is, niet alleen de tekst van de arbeidsovereenkomst hiervoor van belang is, maar ook de vraag hoe partijen daar in de praktijk mee zijn omgegaan.


Nevenwerkzaamheden onder omstandigheden toch toegestaan


Een voorbeeld is Rechtbank Noord-Holland van 14 mei 2018. In dat geval had dat een kapster in strijd met de arbeidsovereenkomst voor haar eigen bedrijf werkzaamheden als kapster heeft verricht en klanten van de werkgever benaderd ten behoeve van dat bedrijf. Gebleken was echter dat de werkgever in het verleden het verrichten van kapperswerkzaamheden door werknemers naast hun dienstverband en buiten werktijd regelmatig heeft toegestaan, ondanks het verbod van de arbeidsovereenkomst. Op basis hiervan oordeelde de recter dat de werkgever een situatie in het leven geroepen waarin nevenwerkzaamheden onder omstandigheden toch worden toegestaan en het niet meer geheel duidelijk is wanneer voor die nevenwerkzaamheden al dan niet toestemming nodig is.


Dringende reden voor ontslag op staande voet?

Gelet op het voorgaande meende de kantonrechter dat het verrichten van kapperswerkzaamheden geen dringende reden voor ontslag op staande voet opleverde. De schending van de arbeidsovereenkomst was daarvoor niet ernstig genoeg en beperkte zich overigens ook tot maar twee gevallen.


Verbod nevenwerkzaamheden in arbeidsovereenkomst niet duidelijk

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde op 13 januari 2017 over een werkneemster die naast haar vaste werk werkzaamheden in een schoonheidssalon verrichte. De arbeidsovereenkomst was hier echter niet duidelijk in. Alleen de cao bevatte een verbod op nevenwerkzaamheden voor werknemers met een volledig dienstverband voor werkzaamheden met een dusdanig tijdsbeslag dat de vervulling van de dienstbetrekking daaronder lijdt. Betrokkene werkte echter part-time. Ook was niet gebleken dat de werkzaamheden hebben geleden onder haar nevenwerkzaamheden.

Het hof achtte ontslag in dit geval niet juist en heeft in ook geen verplichting aangetroffen om de bedrijfsarts of een andere functionaris bij ziekmelding mededeling te doen van nevenwerkzaamheden.


Nevenwerkzaamheden en ontslag op staande voet

Rechtbank Noord-Nederland oordeelde op 14 maart 2018 dat nevenwerkzaamheden wel moeten leiden tot ontslag op staande voet. Het staat volgens de rechtbank een werknemer in beginsel vrij nevenwerkzaamheden te verrichten, tenzij in de individuele arbeidsovereenkomst daar iets afwijkends over is overeengekomen. In onderhavige situatie was in artikel 13 van de arbeidsovereenkomst bepaald dat nevenwerkzaamheden alleen verricht mogen worden met schriftelijke toestemming van de werkgever.


Inschrijving Kamer van Koophandel en voorbereidende handelingen

De werknemer had zich o.a. ingeschreven als concurrent bij de Kamer van Koophandel. De kantonrechter overwoog dat het hebben van een onderneming en het wijzigen van de bedrijfsomschrijving in beginsel aangemerkt slechts kunnen worden als ‘voorbereidende handelingen’ en niet direct als daadwerkelijk ontplooide nevenactiviteiten. Echter, in onderhavige situatie was de bedrijfsomschrijving gewijzigd op de dag dat de cliënt de werklocatie verlaten had en had de werknemer een cliënt thuis opgenomen om te verzorgen.


Schriftelijke toestemming

Daarmee had de werknemer essentiële zaken voor de werkgever verzwegen en getracht financiële vergoedingen te krijgen voor het verblijf van de klant. Omdat een en ander paste in de (gewijzigde) bedrijfsvoering heeft de werknemer volgens de rechtbank zonder schriftelijke toestemming nevenwerkzaamheden verricht die vergelijkbaar zijn aan de activiteiten van werkgever. Dit vormde een dringende reden die het ontslag op staande voet kan dragen.

  • De conclusie van deze uitspraken is dat in de eerste plaats de bewoordingen van de arbeidsovereenkomst waarin het verbod is neergelegd, duidelijk moeten zijn. Dat geldt ook voor de daarin opgenomen consequenties. Onduidelijkheid wordt in het nadeel van de werkgever uitgelegd.

  • Van belang is ook hoe er in de praktijk met het verbod wordt omgegaan. Als de werkgever hier niet consequent in is, neemt hij een risico.

  • Ook moet worden bewezen dat er daadwerkelijk sprake is van overtreding.

Contact met ontslag advocaat in Amsterdam bij overtreding van het verbod op nevenwerkzaamheden

Onze arbeidsrecht advocaat te Amsterdam geeft gespecialiseerd juridisch advies bij ontslag en andere geschillen in het arbeidsrecht zoals overtreding van het verbod op nevenwerkzaamheden. Neem contact op met onze specialist ontslagrecht mr. P.Chr. Snijders in Amsterdam voor meer informatie over ontslag en opzegging. 

6 weergaven0 opmerkingen

Opmerkingen


bottom of page