top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverPaul Snijders

Vaststellingsovereenkomst en finale kwijting

Bijgewerkt op: 19 sep. 2018Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam, mr. P.Chr. Snijders, is o.a. gespecialiseerd in juridisch advies over vaststellingsovereenkomsten. Alle vaststellingsovereenkomsten waarin werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden ontslag overeenkomen, bevatten een bepaling over finale kwijting. Partijen hebben dan na het ondertekenen en het uitvoeren van de vaststellingsovereenkomst (zoals beschreven in art. 7:900 BW), niets meer van elkaar te vorderen en maken daarmee een definitief einde aan hun geschil. Soms komt het echter voor dat pas hierna omstandigheden bekend worden waardoor partijen het niet meer eens zijn met waarvoor zij hebben getekend. De vraag is, of partijen dan nog gehouden kunnen worden in wat er in de vaststellingsovereenkomst is bepaald. Gerechtshof Arnhem Leeuwarden heeft hier een uitspraak over gedaan. Na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst was verduistering in dienstbetrekking ontdekt. Er bleek € 369.340 te zijn verduisterd.


Terugbetaling van hetgeen op grond van de beëindigingsovereenkomst was voldaan

De werkgever vorderde de terugbetaling van hetgeen op grond van de beëindigingsovereenkomst aan de werknemer was voldaan. De werknemer beriep zich echter op het volgende beding in de vaststellingsovereenkomst:

“Partijen hebben alle tussen hen bestaande geschilpunten besproken en beogen met deze vaststellingsovereenkomst alle tussen hen bestaande geschilpunten te beslechten. Partijen verlenen elkaar na effectuering van bovenstaande voorwaarden finale kwijting over en weer uit hoofde van de arbeidsovereenkomst en de beëindiging daarvan, pensioenschade daaronder begrepen. De finale kwijting heeft mede tot gevolg dat Partijen zich onthouden van het instellen van enige procedure jegens elkaar uit hoofde van de arbeidsovereenkomst of de beëindiging daarvan.”


Finale kwijting heeft betrekking op de arbeidsovereenkomst en de beëindiging daarvan

Het hof oordeelde dat de vaststellingsovereenkomst ziet op het einde van de arbeidsrelatie wegens disfunctioneren van de werknemer. De werkgever had bij het aangaan van deze vaststellingsovereenkomst geen weet van de fraude die werknemer heeft gepleegd. Het finale kwijting beding heeft betrekking op de arbeidsovereenkomst en de beëindiging daarvan, op alle destijds tussen partijen bestaande geschilpunten. Daaronder valt volgens het hof niet de kwestie van de later geconstateerde fraude. Deze maakte geen deel uit van de arbeidsverhouding.


Dwaling en vaststellingsovereenkomst

Verder oordeelde het hof dat de beëindigingsovereenkomst met een beroep op dwaling kan worden aangetast. Hoewel de aard van de vaststellingsovereenkomst in beginsel aan een succesvol beroep op dwaling in de weg kan staan, betekent dit niet, dat een vaststellingsovereenkomst nooit wegens dwaling kan worden aangetast. De werknemer had bij het aangaan van de vaststellingsovereenkomst onjuiste informatie verstrekt danwel relevante informatie voor zich gehouden.Het jarenlang patroon van ernstige fraude was bij het aangaan van de beëindigingsovereenkomst niet bekend, en de werknemer heeft daarvan bij de onderhandelingen over de beëindigingsovereenkomst geen mededeling gedaan. Het hof acht het beroep op dwaling dan ook terecht. Werknemer had bovendien op vernuftige wijze getracht zijn fraude te maskeren en dat komt voor zijn rekening. Dat artikel 11 van de vaststellingsovereenkomst elk beroep op ontbinding of vernietiging van de vaststellingsovereenkomst uitsluit, maakt dat niet anders.

Dat betekende onder meer dat de ontslagvergoeding terug moest worden betaald.


Vaststellingsovereenkomst laten controleren en checken door advocaat in Amsterdam


Contact met ontslagspecialist in Amsterdam


Neem telefonisch contact op met onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam voor juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst of als u uw vaststellingsovereenkomst juridisch wilt laten controleren.

7 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page